Przekaż 1% ciężko chorym dzieciom.

Sprawdź, jak to zrobić

Regulamin darowizn online

Regulamin przekazywania darowizn online Fundacji „Pomóż Im
na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci

Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia przez Fundację „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Sochoniach przy ul. Sosnowej 3, 16-010 Sochonie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000288520, legitymującą się NIP: 5423055755, REGON: 200166740, zwaną dalej Fundacją, usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze strony www.pomozim.org.pl przekazywanie darowizn pieniężnych, na działania statutowe Fundacji.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony www.pomozim.org.pl oraz innych stron będących własnością Fundacji „Pomóż Im”. w celu przekazania darowizny.
 3. Korzystając ze strony do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców na stronie www.pomozim.org.pl.

Zasady przekazywania darowizn
§ 2

 1. Darowiznę można przekazać poprzez formularz płatności na stronie www.pomozim.org.pl jej podstronach oraz innych stronach będących własnością Fundacji „Pomóż Im”. Po kliknięciu w link należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności.
 2. Przekazywanie darowizn poprzez formularz, o którym mowa powyżej odbywa się za pośrednictwem operatora płatności – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, KRS 0000274399.
 3. Darowiznę można wpłacić poprzez przelew bankowy, kartę płatniczą (w tym Google Pay i Apple Pay) i system płatności mobilnych BLIK.
 4. Za pośrednictwem strony można przekazywać darowizny jednorazowe lub darowizny cykliczne (szerzej w § 3 j) umożliwiające regularne, przekazywanie zadeklarowanej kwoty pieniężnej ze wskazanej karty płatniczej na rzecz Fundacji.
 5. Przekazując darowiznę Darczyńca może wybrać jedną z kwot sugerowanych na stronie lub wpisać dowolną, wybraną przez siebie kwotę.

Darowizny regularne w postaci płatności cyklicznych
§ 3

 1. Darczyńca wybierając przekazanie darowizny w formie płatności cyklicznej decyduje się na comiesięczne pobieranie przez Operatora płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wybranej lub wpisanej przez siebie Darowizny.
 2. Darowizna cykliczna będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.
 3. Darczyńca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty są przechowywane przez Operatora płatności (PayU S.A.).
 4. Fundacja nie gromadzi i nie przetwarza w swoim systemie informatycznym danych z kart płatniczych (kredytowych lub debetowych) Darczyńców. Dane te Darczyńca udostępnia wyłącznie Operatorowi płatności.
 5. Dane Darczyńcy, tytuł, oraz kwota płatności dostarczane są PayU przez Fundację. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez PayU wpłaty.
 6. PayU nie pobiera od Darczyńcy opłaty od realizacji usługi. Cała kwota darowizny trafia na konto Fundacji. PayU pobiera od Fundacji prowizję oraz dodatkowe opłaty.
 7. W przypadku braku środków na koncie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zadeklarowana kwota nie zostanie pobrana.
 8. W dniu, w którym ważność karty Darczyńcy upłynie, obciążanie karty ustanie i darowizny nie będą pobierane. Kolejne darowizny Darczyńca może realizować po wznowieniu karty i ponownym ustanowieniu na stronie internetowej Fundacji regularnej płatności za pomocą nowej karty.
 9. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/.

Reklamacje, rezygnacja z płatności cyklicznych, zwroty darowizny
§ 4

 1. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej / cyklicznej lub wynikających z przyczyn technicznych nieleżących po stronie wpłacającego należy je zgłosić Fundacji pod adresem: darowizny@pomozim.org.pl
 2. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach operatora płatności PayU nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:
  a) pisemnej na adres PayU: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, lub
  b) webform https://poland.payu.com/pomoc/
  Więcej informacji
 3. Płatność cykliczną Darczyńca może odwołać w dowolnym momencie, kontaktując się z Fundacją pod adresem: darowizny@pomozim.org.pl z tytułem e-maila: „Rezygnacja z darowizny”. W treści prosimy o umieszczenie następujących informacji: imię i nazwisko oraz adres e-mail, który był podawany w deklaracji przystąpienia do płatności cyklicznych. Płatność zostanie odwołana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Darczyńca zgłosił odwołanie, o ile wpłynęło ono do 20 dnia danego miesiąca.
 4. Darczyńcy mają prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 2 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy wysłać e-mail na adres: darowizny@pomozim.org.pl. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Zwrot darowizny”. Wpłata, po potrąceniu kosztów przelewu, zostanie zwrócona w terminie do 35 dni roboczych od dnia wpływu zgłoszenia do Fundacji.

Dane osobowe
§ 5

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Pomóż im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Sochoniach (16–010) przy ul. Sosnowej 3, KRS: 0000288520, NIP: 5423055755 (zwana dalej: Administratorem lub Fundacją).
 2. W sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@pomozim.org.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Fundacja „Pomóż im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci, ul. Sosnowa 3, 16-010 Sochonie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO albowiem zlecając dyspozycję przelewu darowizny udostępnił/a Pan/Pani dobrowolnie dane osobowe odbiorcy przelewu, tj. Fundacji „Pomóż im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu:
  a) realizacji umowy darowizny, zawartej w wyniku dokonania wpłaty: podanie Pani/Pana imienia i nazwiska oraz adresu e-mail jest dobrowolne, ale konieczne do przekazania darowizny, w przypadku przelewu bankowego przetwarzamy numer konta i adres widoczny na przelewie – podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy darowizny,
  b) wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. dotyczących rachunkowości) – przetwarzamy informacje związane z transakcją, tj. imię i nazwisko, kwotę darowizny, numer konta i adres w przypadku przelewu bankowego,
  c) realizacji celów statutowych m.in. poprzez prowadzenie statystyk wpłat przetwarzamy Pani/Pana imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy oraz ilość i wysokość darowizn.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione:
  a) operatorowi płatności dokonanych przez stronę wpłatową – firmie PayU – jako odrębnemu administratorowi,
  b) nadto, Pani/Pana dane osobowe mogę być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy darowizny
  a) do czasu przedawnienia roszczeń (6 lat od przekazania darowizny),
  b) w celu realizacji obowiązków prawnych – przez okres przewidziany w ustawie o rachunkowości (7 lat od przekazania darowizny),
  c) w celu realizacji celów statutowych– do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub przez okres 1 roku od ostatniej odnotowanej interakcji (np. wysłania podziękowań za przekazania darowizny).
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich zmiany (w tym aktualizacji), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 531 03 00 E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl godziny pracy urzędu: 8.00–16.00 Infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze: 10.00–14.00
 11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Przekaż 1%, rozlicz podatek online
WP Popup