Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Pomóż im” na rzecz Dzieci
  z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Białymstoku (15 – 545) przy ul. Ciołkowskiego 88J, KRS: 0000288520, NIP: 5423055755
  (zwana dalej: Administratorem lub Fundacją).
 2. W sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@pomozim.org.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Fundacja „Pomóż im” na rzecz Dzieci
  z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci, ul. Ciołkowskiego 88J, 15-545 Białystok
  .
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie obejmować działania informacyjno-promocyjne, polegające na wysyłaniu do Pani/Pana informacji związanych z działalnością Fundacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione pracownikom Administratora odpowiadającym za koordynowanie działalności promocyjnej Fundacji oraz planowanie kampanii promocyjnej; podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) strony www. pomozim.org.pl; dostawcom narzędzi do wysyłania newsletterów. Nadto, Pani/Pana dane osobowe mogę być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych, nie dłużej jednak niż przez czas do 5 lat lub do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach informacyjno-promocyjnych albo odwołania przez Panią/Pana zgody. Odwołanie przez Panią/Pana zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich zmiany (w tym aktualizacji), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

godziny pracy urzędu: 8.00–16.00

Infolinia: 606-950-000

czynna w dni robocze: 10.00–14.00

 1. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji związanych z działalnością Fundacji.
 2. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

[w dalszej części: Obiekt]

oraz w celu ewentualnego ustalenia, a następnie dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe, w ściśle określonych sytuacjach, na podstawie przepisów prawa i z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, mogą zostać ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora, świadczących usługi na rzecz Administratora oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego będą przechowywane do nadpisania, nie dłużej jednak niż przez 30 dni, chyba, że przechowywanie danych osobowych przez okres dłuższy wymagane jest przepisami prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwrzania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00
E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie w Obiekcie Administratora jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Obiektu Administratora.
9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, tj. decyzjom i działaniom, które podejmowane są bez udziału woli człowieka, a jedynie za sprawą systemów i programów komputerowych.

Pomóż Im

Jaką wartość darowizny chcesz przekazać?
  
 
Przekaż 1%, rozlicz podatek online