Przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń na ogólnopolski konkurs, w którym szukamy nowej nazwy stosowanej wobec osób, które pokonały raka! Na propozycje czekamy do 19 kwietnia!

Na świecie używane jest określenie „Survivors”, jednak dotąd w naszym języku nie udało się znaleźć jego właściwego odpowiednika. Często używa się słowa „Ozdrowieńcy”, jednak nie oddaje ono w pełni istoty problemu i jest nie do końca satysfakcjonujące.

Konkurs zorganizowany przez Fundację ma charakter ogólnopolski. Nagrodą jest tablet, a zgłoszenia można przesyłać mailem na adres biuro@pomozim.org.pl (w tytule dopisując „konkurs”) do 19 kwietnia br.

Uwaga: przd przystąpieniem do konkursu, prosimy uważnie zapoznać się z poniższym regulaminem!

 


REGULAMIN KONKURSU
„Survivors, Ozdrowieńcy, a może…”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Pomóṁ Im” na Rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci z siedzibą: Gen. Fr. Kleeberga 8 15-691 Białystok NIP: 542-305-57-55.

2. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich obywateli RP, ze szczególnym uwzględnieniem osób chorujących w przeszłości na choroby nowotworowe.

Cel konkursu

1. Znalezienie nowej nazwy określającej młodzież i dorosłych, którzy w dzieciństwie przebyli chorobę nowotworową. Obecnie używane słowo „Ozdrowieńcy” nie spełnia oczekiwań ani grupy, która jest tak nazywana, ani specjalistów zajmujących się tym tematem: lekarzy, psychologów, badaczy itp. W środowiskach anglojęzycznych powszechnie używane i akceptowane jest określenie „Survivors”. Nie udało się do tej pory przełożyć tego słowa na język polski z sukcesem i z akceptacją zainteresowanej grupy. Próbowano używać takich określeń jak „ozdrowiały”, „absolwent” itp. Konieczność wyłonienia adekwatnej nazwy wynika z powstawania coraz większej grupy młodzieży i dorosłych, którzy w dzieciństwie przebyli chorobę nowotworową. Jest to grupa o specyficznych potrzebach psychospołecznych i medycznych, powstaje szereg publikacji naukowych oraz oddziaływań praktycznych w celu podniesienia dobrostanu tej społeczności. Wciąż jednak brakuje trafnego nazewnictwa.

2. Konkurs służy również zwróceniu uwagi społeczeństwa na specyfikę, potrzeby i problemy wyleczonych pacjentów dziecięcych klinik onkologicznych.

3. Dodatkowo fakt, że jego adresatami będą głównie dorośli po leczeniu, którzy pokonali chorobę, dawałby szanse na integrację ogólnopolską tego środowiska, wzmacnianie poczucia tożsamości i zachęcenie do podobnych inicjatyw zrzeszających środowisko wokół „ozdrowieńców”.

Zasady konkursu

1. Konkurs polega na samodzielnym wymyśleniu nazwy, której będzie można używać w stosunku do osób po przebytej chorobie nowotworowej.

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie propozycji nazw (nazwy) drogą mailową na adres biuro@pomozim.org.pl w terminie do dnia 19 kwietnia 2015 roku do godziny 23.59.

3. Obligatoryjnym warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest obowiązek dołączenia w treści maila oprócz propozycji haseł konkursowych również:

– podanie danych kontaktowych: tj. imię i nazwisko oraz numer telefonu

– skopiowana treść: „Oświadczam, ze zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki. Biorąc udział konkursie Fundacji „Pomóż Im” wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania dla celów marketingowych związanych z konkursem. Jednocześnie, w przypadku zwycięstwa w konkursie, niniejszym zrzekam się wszelkich praw majątkowych i autorskich do przedstawionej przeze mnie na konkurs nazwy. Oświadczam, że przedstawione na konkurs propozycje/ propozycja stanowią wyłącznie wytwór mojej pracy i są moim autorskim dziełem”.

3. Jedna osoba może nadesłać maksymalnie 5 propozycji nazw.

4. Brak dołączenia do treści maila informacji zawartej w punkcie 2 oznacza niedotrzymanie warunków formalnych konkursu, a propozycje dołączonych nazw nie będą brane pod uwagę.

5. Zwycięska nazwa zostanie wybrana przez Komisję konkursową, w skład której wejdą minimum 3 a maksimum 7 osób wskazanych przez Organizatora.

6. Konkurs trwa od 15.02.2015 do 19.04.2015.

7. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2015 r. Informacja o podjętym rozstrzygnięciu zostanie podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony www.pomozim.org.pl. Laureat konkursu zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie i drogą e-mailową.

8. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową w postaci Tabletu o wartości nieprzekraczającej kwoty 760 zł. Z uwagi na wartość nagrody, laureat konkursu jest zwolniony z obowiązku opłaty zryczałtowanego podatku dochodowego. 

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu w trakcie jego trwania, a także do zakończenia go w wybranym przez siebie terminie i momencie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu rozumianego jako nie przyznanie nagrody głównej spowodowanego brakiem wartościowych propozycji konkursowych.

3. O wszelkich zmianach regulaminu oraz o zakończeniu konkursu, organizator poinformuje za pośrednictwem swojej strony internetowej www.pomozim.org.pl, profilu na portalu Facebook.com.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu – tj. 15 lutego 2015 roku.