Zapraszamy do zapoznania się z programem „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2022. Jego celami, dostępnymi formami pomocy, a także możliwościami zgłaszania się do udziału w nim.

 

Program: „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2022

Cel Programu

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Program ma czasowo odciążyć opiekunów od codziennych obowiązków związanych
ze sprawowaniem opieki oraz zapewnić czas na odpoczynek i regenerację.

Formy pomocy

Pomoc w formie opieki wytchnieniowej realizowana jest nieodpłatnie w dwóch formach: w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego.

W ramach projektu zrealizujemy usługę dla 34 odbiorców, w tym opiekunów 6 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 28 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, z czego minimum 24 wymagać będzie wysokiego poziomu wsparcia, z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Limit usług opieki wytchnieniowej przypadającej na 1 uczestnika w Programie „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2022 wynosi nie więcej niż:

 • 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego
  oraz
 • 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Usługa realizowana jest do 31 grudnia 2022 roku.

Nasza organizacja w ramach złożonej i zaakceptowanej oferty zrealizuje do końca 2022 roku na 1 uczestnika Programu:

 • 144 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością lub innym miejscu wskazanym przez osobę niepełnosprawną lub uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Program,
  oraz
 • 2 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 4 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności w miejscu wskazanym przez osobę niepełnosprawną lub uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.

Obszar realizacji zadania obejmuje obszar 8 powiatów województwa podlaskiego: Białystok, białostocki, moniecki, sokólski, wysokomazowiecki, bielski, miasto Łomża i łomżyński.

Kto może skorzystać?

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej i mieszkają we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej jest uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

 Jak się zgłosić do programu?
 1. Wypełnij Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2022 (Wzór karty – załącznik nr 3 do Programu).
 2. Wypełnij kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM  wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny (Wzór karty – załącznik nr 5
  do Programu). Kartę wypełnia lekarz rodzinny lub lekarz rehabilitacji medycznej lub fizjoterapeuta lub pielęgniarka.
 3. Zapoznaj się z klauzulą informacyjną RODO w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2022 (Wzór klauzuli – załącznik nr 6 do Programu). Klauzulę należy potwierdzić podpisem.
 4. Dołącz kopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne
  do wymienionych).
 5. Wypełnij oświadczenie Uczestnika Programu.

Zapraszamy do kontaktu. Adres email: opieka@pomozim.org.pl

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia do programu – załącznik nr 3 do Programu

Karta  pomiaru niezależności funkcjonalnej – załącznik nr 5 do Programu

Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 6 do Programu

Oświadczenie Uczestnika Programu

Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2022