Z tej okazji zapraszamy dzieci i rodziców naszych podopiecznych do udziału w konkursie plastycznym.

Tematyka? Oczywiście! Wiosenna!

Konkurs jest dedykowany dla rodzin naszych podopiecznych z Domowego Hospicjum dla Dzieci. Prace można wykonać dowolną techniką plastyczną i w dowolnym formacie – wszystko zależy od Waszej wyobraźni! Na wiosenne dzieła czekamy do 13 kwietnia. Ogłoszenie wyników odbędzie podczas spotkania Grupy Wsparcia Rodzeństwa 19 kwietnia br. Z najlepszych i nagrodzonych prac stworzymy wystawę w siedzibie naszej Fundacji i na stronie internetowej.

Powodzenia!

* * *

Regulamin i cele konkursu:

I. CELE KONKURSU:

– Uwrażliwianie dzieci na piękno wiosennej przyrody.
– Wzmacnianie więzi rodzinnych oraz współpracy z rodzicami.

II. REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci mająca siedzibę przy ul. gen. F. Kleeberga 8 w Białystoku.
2. Konkurs przeznaczony jest dla rodzin podopiecznych Domowego Hospicjum dla Dzieci. W konkursie mogą wziąć udział dzieci wraz z rodzicami, taki zespół przedstawia jedną pracę.
3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ilustrującej zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną.
4. Praca może być wykonana dowolną techniką w formie płaskiej lub przestrzennej.
5. Wszystkie prace biorące udział w konkursie muszą być podpisane. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę zawierającą imię i nazwisko rodzica, imię i nazwisko dziecka oraz jego wiek.
6. Powołane przez organizatora konkursu Jury dokona oceny prac plastycznych. Oceniana będzie pomysłowość, walory artystyczne i estetyczne wykonanych prac.
7. Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby fundacji do 13.04.2015r., dla osób odpowiedzialnych za konkurs, Barbarze Kochman lub Agnieszce Jarosz-Kosakowskiej.
8. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i ogłoszenie wyników nastąpi dnia 19.04.2015r. podczas spotkania Grupy Wsparcia Rodzeństwa Podopiecznych.
9. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
10. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem przez uczestnika konkursu warunków regulaminu.